Brandblussers Controle-Keuren-Onderhoud

Brandblussers Controle - Keuren - Onderhoud

Brandblussers dienen voor bedrijven en instellingen en/of instanties conform het Nederlands Bouwbesluit, die verwijst naar de norm de Nederlandse onderhoudsnorm NEN 2559, gecontroleerd en onderhouden te worden. De Onderhoudsnorm NEN 2559 schrijft voor dat dit jaarlijks dient te gebeuren. BrandPrevent Applications is een gecertificeerd onderhoudsbedrijf met REOB gediplomeerde monteurs waardoor wij uw brandblussers conform de NEN 2559 kunnen controleren en onderhouden. Na de controle en het onderhoud van de brandblusser(s) ontvangt u een onderhoudsrapport (pdf) wat u kunt bewaren in het logboek en aan controlerende instanties kunt overhandigen en/of doorsturen zoals de brandweer, gemeente en verzekeringsmaatschappij. Natuurlijk bewaren wij hiervan ook een exemplaar zodat u ten alle tijde kunt aantonen dat u het onderhoud en de werking van uw brandblusser(s) jaarlijks heeft laten uitvoeren en controleren.

Geen producten gevonden voor deze selectie.

Onderhoud draagbare blustoestellen

De normen die betrekking hebben op het onderhoud van draagbare blustoestellen (NEN 2559) en Brandslanghaspels (EN671-3) zijn per 2001 gewijzigd. Om u enig inzicht te geven over deze beide normen geven wij u hier een praktische uitleg.

NEN 2559

Deze Norm behandelt voornamelijk het onderhoud van draagbare

blustoestellen te weten;

 

* Poederblussers van 2 t/m 12 kg

* Schuimblussers van 2 t/m 9 liter

* CO2 blussers van 2 en 5 kg

 

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in draagbare blustoestellen met

permanente druk en drukpatroon apparaten. Voor verrijdbare blustoestellen

vanaf 10 kg wordt momenteel een nieuwe norm ontwikkeld die zeer veel zal

lijken op deze norm. De norm behandeld de verschillende

onderhoudsintervallen en de verrichtingen die ten minste dienen te worden

uitgevoerd tijdens deze controle, ook geeft de norm een maximale levensduur

voor blustoestellen aan van 20 jaar.

 

Intervallen voor onderhoud, uitgebreid onderhoud en revisie

NEN 2559 geeft in bijlage A een overzicht van de maximale

onderhoudsintervallen en maximum levensduur, deze zijn:

 

* 1 keer per jaar onderhoud

* 5 jaarlijks uitgebreid onderhoud

* 10 jaarlijkse revisie

* 20 jaar afkeur van blusser

 

Bij afkeur van een blustoestel dient u dit schriftelijk mee te delen rapport met

reden van afkeur.

 

Jaarlijks onderhoud

Het jaarlijks onderhoud wordt op locatie uitgevoerd, de controle bestaat uit de

volgende inspecties.

 

* Visuele inspectie van blustoestel op beschadigingen, deuken en

roestvorming.

* Controle van slang en spuitmond

* Leesbaarheid van transfer en controle rijkstype keur

* Controle van gangbaarheid verzegeling

* Controle van druk via de manometer en externe drukmeting

* Controle van inslagmechanisme (alleen patroon apparaten)

* Controle van patroon (alleen bij patroon apparaten)

* Controle op afdichtingen

* Controle van gewicht (Co2 blussers)

* Controle van inslag stoomwezen (Co2 blussers)

* Controle van leeftijd blustoestel

* Demontage/montage van blustoestel

* Aanbrengen keuringsstickers

 

Het vijfjaarlijkse en 15 jaarlijks onderhoud is een uitgebreide vorm van de

jaarlijkse controle, waarbij indien nodig of voorgeschreven de vulling wordt

vernieuwd.

 

Het 10 jaarlijkse onderhoud is een volledige demontage van het blustoestel,

vervangen van de vulling, beproeving van de romp (indien nodig), beproeven

van slang en spuitmond en indien nodig het vervangen van onderdelen.

 

Gebruikerscontrole

U als gebruiker dient periodiek een routine controle uit te voeren doormiddel

van een visuele controle op de volgende punten:

* Of het blustoestel op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is

* Vrij en toegankelijk, zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de

voorkant

* Of het blustoestel is voorzien van leesbaar gebruikershandleiding en

onderhoudsetiketten.

* Gebruiksklaar is, te controleren doormiddel van b.v. de drukmeter.

* Is voorzien van verzegeling en of deze niet is verbroken.

 

Onderhoudsetiketten

Op het draagbare blustoestel dient een keuringsetiket te zitten met betrekking

tot het jaarlijks onderhoud, dit etiket bevat de volgende informatie:

* Naam van het onderhoudsbedrijf

* Verwijzing naar de geldende norm

* Nummer van de onderhoudsmonteur

* Goedgekeurd, afgekeurd of hervult

* Maand en jaar van controle

* Maand en jaar van eerst volgende controle

 

Ook dient het etiket voor houdbaarheid/vervanging van de blusstof op de

blusser aanwezig te zijn die de volgende informatie verstrekt:

* Naam onderhoudsbedrijf

* Maand en jaar van hervullen

* Na het 10 jarig onderhoud komt er nog een grootonderhoud/revisie sticker

op de blusser met de volgende informatie;

 

* Naam onderhoudsbedrijf

* Maand en jaar van groot onderhoud of revisie

 

Tevens dienen blustoestellen een niet uitwisbare productiedatum te hebben en

de CE markering.

 

Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de brandveiligheid gewaarborgd

blijven, dat houd afhankelijk van het brandgevaar in dat er slechts een beperkt

aantal blussers tegelijk buiten werking mogen zijn. Daartoe dienen

vervangende blussers voor te worden geplaatst.

 

Om de interne visuele controle beheersbaar te maken is het aan te raden

blustoestellen een eigen ID nummer mee te geven, hiermee kunt u in het

logboek leeftijd en onderhoudsintervallen per blusser zichtbaar maken.

Tevens is dit voor u en het onderhoudsbedrijf een goede leidraad tijdens de

controle, blustoestellen kunnen doormiddel van deze lijst niet vergeten worden

en u kunt op ID nummer registreren waar welk toestel is geplaatst.

 

Er zijn onderhoudsbedrijven die bij de eerste controle deze registratie voor u

verzorgen en een kant-en-klaar logboek kunnen aanleveren waarmee u tevens

voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 2559.

 

Type blustoestel

* onderhoud

* groot onderhoud

* revisie

* Levensduur

 

Toestellen met water, water met toevoeging, of toestellen met schuim,

permanente druk en patroon apparaten

* 1 jaar

* 5 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft

minimaal om de 5 jaar 10 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft

minimaal om de 10 jaar 20 jaar

 

Poeder

1 jaar

5 jaar

10 jaar

20 jaar

 

Poederblussers, constante druk

1 jaar

5 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft

10 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft

20 jaar

 

Co2 1 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar

 

Blustoestellen met Halon 1211 (BCF)

Toestellen met halon 1211 (BCF) mogen vanaf 31 december 2003 niet meer

worden onderhouden of worden hervuld. Deze blustoestellen dienen te worden

vervangen en worden afgevoerd om via de halonen bank te worden afgevoerd.

Halon is op basis van het Protocol van Montreal betreffende het verbod en het

beperken van het gebruik van ozonaantastende koolwaterstoffen en

halogeenkoolwaterstoffen ook in Nederland verboden zie Staatsblad wijziging

van 6 april a993 nr. 67 betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten.

Blustoestellen die verwijderd dienen te worden;

Een aantal typen blustoestellen mogen niet meer onderhouden worden op

basis van type, constructie of bedieningswijze.

* Blustoestellen die gevuld zijn met chemisch gevormd schuim

* Blustoestellen die in werking worden gesteld door soda of zuurpatronen

* Druktoestellen die geklonken drukvoerende delen bevatten

* Blustoestellen die in werking treden door omkeren of op de grond stoten

* Blustoestellen waar geen originele onderdelen meer van verkrijgbaar zijn

* Blustoestellen voor eenmalig gebruik

* Blustoestellen zonder permanente productiedatum

* Blustoestellen die ouder zijn dan 20 jaar

Indien er afkeur plaats vindt op bovenstaande onderdelen dient het

onderhoudsbedrijf hier de gebruiker schriftelijk van in kennis te stellen.

*Bijlage 1) voegen wij een voorbeeld van een logboek bij wat u in Excel kunt

gebruiken;

 

Het bedieningsetiket van draagbare blustoestellen

Een bedieningsetiket van een draagbaar blustoestel dient minimaal de

volgende aanwijzingen in te houden voor de gebruiker:

* Type blustoestel en inhoud

 

* De rating van het blustoestel, ofwel de kwaliteit en capaciteit van het

blustoestel uitgedrukt in bijvoorbeeld 27 A, 233 B.

 

* De symbolen voor welke brandklassen het toestel geschikt is,

* Vaste stoffen

* Vloeistoffen

* Gassen

* Bediening van het blustoestel

* Na elk gebruik direct laten hervullen

* Blusstof, soort en type

* Drijfgas, soort

* Temperatuur grenzen

* Druk niveau

 

* Naam en adres van de vergunninghouder

* Rijkstype nummer met datum van afgifte

* Jaar van uitgifte

* Jaar van besluit

* Min. van Binnenlandse Zaken

* Besluit Rijkstype nummer

 

Normatieve verwijzingen:

NEN-EN 2 brandklassen

NEN-EN 3-1:1996 deel 1: brandbestrijding – draagbare blustoestellen –

beschrijving, spuitduur, beproeving van het blusvermogen voor de brandklasse

A en B

NEN-EN 3-2:1996 deel 2: brandbestrijding – draagbare blustoestellen –

Beproeving van het elektrische geleidingsvermogen, beproeving op inklinken,

bijzonder bepalingen.

NEN-EN 3-3:1994 deel 3: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,

constructie, drukbestandheid, mechanische beproeving.

NEN-EN 3-4:1996 deel 4: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,

vullingen en minimaal blusvermogen.

NEN-EN 3-5:1996 deel 5: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,

aanvullende eisen en beproeving.

NEN-EN 3-6:1995 deel 6: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,

voorwaarden voor de vastlegging van de conformiteit van draagbare

blustoestellen volgens EN 3 deel 1 tot en met deel 5